Tiplovanje izolacionih ploča kamene mineralne vune

1. Izbor tipla

Tipl mora da odgovara podlozi na koju se izolacija pričvršćuje. Knauf Insulation u ponudi ima tiplove koji odgovaraju svim podlogama: beton, puna ili šuplja opeka, opekarski blokovi poro-beton i sl. materijali – tipovi materijala A,B,C,D,E u skladu sa standardom ETAG 014.

Za mehaničko fiksiranje ploča kamene vune upotrebljavaju se tiplovi sa metalnim jezgrom. Glava tipla treba da ima prečnik 60 mm (sl. 1).

Slika 1.

Tiplovi se postavljaju u prethodno izbušene rupe. Dubina njihovog ankerisanja mora biti u skladu sa tehničkim uputstvima za tiplove.

Knauf Insulation ima u ponudi 2 različita tipa tiplova:

1. H1 Eco tiplove, sa dubinom sidrenja od min 25 mm i debljine izolacije do 260 mm
2. LFM/LMX tiplove, dubine sidrenja od 50 mm i debljine izolacije do 200 mm

Potrebno je obratiti pažnju prilikom izbora tiplova u odnosu na osnovnu konstrukciju zida u skladu sa ETAG 014.

Note

Napomena za profesionalce:
Za određivanje dužine tipla vrši se ispitivanje podloge ankerisanjem uz pomoć probnog bušenja. Ono se radi u hodu, za vreme postavljanja tiplova. Za dostizanje potrebne dubine postavljanja tipla mogu biti potrebne različite dužine tipla.

Uz pomoć probe izvlačenja tipla (tzv. pull-off test) uvek može da se izvrši njegov pravilan izbor.

2. Bušenje rupe za tipl

 • Sa bušenjem rupe za tipl treba početi tek posle dovoljnog očvršćavanja lepka kojim je ploča pričvršćena za zid (prema preporuci proizvođača lepka i zavisno od vremenskih uslova, ali ne manje od 1 dana od lepljenja)
 • Bušilica ili čekić za bušenje se primenjuje samo kod zidova od betona ili od pune opeke (nabijajući tipl)
 • Kod šuplje opeke i šupljih betonskih blokova primenjuje se aparat za bušenje koji je predvideo proizvođač tipla (tipl koji se šrafi tj. jezgro tipla se šrafi)
 • Dubinu bušenja (i dužinu tipla) odredite prema uputstvu proizvođača tiplova! – graničnik za dubinu bušenja postaviti prema formuli: dužina tipla + 10 do 15mm (vidi sl.2)

Slika 2.

3. Broj tiplova

Visina objekta i njegov položaj utiču na potreban broj tiplova. Ovo posebno važi za ivične zone, jer ovde mogu da se pojave jača strujanja vetrova.

Širinu ivične zone određuje delovanje vetra, ali svakako treba da iznosi na obe strane svih ivica zgrada najmanje po 1 metar, a najviše 2.

 • Broj tiplova van ivične zone je uobičajeno 6 tiplova po m2.
 • Broj tiplova u ivičnoj zoni varira od 6-12 kom po m2.

4. Šema tiplovanja

Prikazane šeme važe za tiplovanje izolacionih ploča od kamene vune i lamela od kamene vune, svaka sa po minimum 6 tiplova po m2. Odatle sledi da u svaku ploču (0,6m2) treba da se stavi minimum 3 tipla.

Za ostatak treba linearno proceniti broj tiplova i zaokružiti tj. na 1/2 ploče treba staviti 2 tipla, a na 1/3 ploče 1 tipl. Sledeće slike pokazuju tipični raspored tiplova:

 • Šema tiplovanja ploča kamene vune za tiplovanje u polju, sl. 3

Slika 3.

 • Šema tiplovanja lamela od kamene vune za tiplovanje u polju (van ivične zone) važi gde se tipluje svaki drugi red, sl. 4

Slika 4.

Note

Napomena 1:
Lamele tiplovati u polju iznad 20m visine objekta.
Lamele ivično tiplovati po čitavoj visini objekta.

Note

Napomena 2:
Obratite pažnju na to da tipl mora biti u zoni lepljenja ploče, tj. mora proći kroz ploču na mestu gde se na njoj nalazi lepak (ivično ili u zoni pogača, kao na slici 3).

5. Postavljanje tipla

Tiplovi se moraju postavljati po uputstvu proizvođača tipla. Pri tome tiplovi smeju da se stave i u horizontalne fuge. Nekoliko važnih napomena:

 • Tiplovi smeju da se postavljaju tek kada lepak očvrsne,
 • U području oko tipla, ispod izolacione ploče, mora biti prisutan lepak,
 • Kod tiplova bez izolacione rondele – kape, glava tipla treba da bude u ravni izolacionog materijala, a ne da uranja u njega (slike 5 i 6).

Slika 5. – pravilno

Slika 6. – nepravilno

Note

Napomena:
Kod korišćenja izolacionih rondela – kapa, treba imati u vidu uputstva proizvođača. Izolacione rondele – kape, moraju takođe biti od kamene mineralne vune (sl 7).

Slika 7.

 • U zavisnosti od vrste tipla, vijak tipla se ili zakucava ili zašrafljuje.
 • Svaki deformisani ili tipl koji nije dobro postavljen (što se golim okom može primetiti), mora biti uklonjen. Nastalu rupu treba ispuniti izolacionim materijalom, ne lepkom. Pored nje se mora staviti novi tipl.

Slika 8.

Još nešto za profesionalce

Šeme tiplovanja za ivično tiplovanje sa 8, 10 ili 12 tiplova po m2

a) Broj tiplova: u polju 6 kom/m2, ivica 8 kom/m2

b) Broj tiplova: u polju 6 kom/m2, ivica 10 kom/m2

c) Broj tiplova: u polju 6 kom/m2, ivica 12 kom/m2